Päivitetty 10.03.2023

Tietoa hankkeesta

Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE) -hanke kehittää tuuppauksia ja arvioi niitä monipuolisesti

Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE) on monivuotinen hanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan ilmastotuuppauksia. Ilmastotuuppauksilla pyritään vähentämään liikenteen päästöjä ja vahvistamaan metsien hiilinieluja. Arvioimme tuuppausten toimivuutta eettiseltä, taloudelliselta ja terveydelliseltä kannalta.

Tuuppaus eli nudge eli nytky on yksilöiden päätöksenteon ohjaamista siten, että heillä säilyy yhä vaihtoehtojen vapaus. Ilmastotuuppaukset siis pyrkivät edistämään yksilöiden ilmastonmuutosta hillitseviä valintoja ja tehostamaan kuntien ja valtion ilmastotoimia.

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot:

 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Pellervon taloustutkimus PTT ry
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Työterveyslaitos

Tutkimushankkeen rakenne
Yhteystiedot
Vaikuttavuuskertomus 2021
Lisätietoa ilmastotuuppauksista

Rahoitus

Hanke sai Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksen syksyllä 2020, ja sen ensimmäinen vaihe kestää syyskuuhun 2023. Tämän jälkeen hankkeelle haetaan kolmen vuoden jatkoaikaa.

Yhteistyöhankkeet

Kaupunkinytky

Kaupunkinytky-hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, millaiset käyttäytymisen ohjaamisen keinot ovat hyväksyttäviä, eettisiä ja tehokkaita tapoja ohjata ihmisiä tekemään omaa terveyttään edistäviä ja ympäristön kannalta suotuisia valintoja.

Tutkimuksessa on kolme osahanketta:

 1. Kyselytutkimus: millaisia käyttäytymisen ohjaamisen keinoja suomalaiset pitävät hyväksyttävinä
 2. Nytkyihin liittyvien eettisten kysymysten arviointi ja
 3. Kenttäkoe yhteistyössä Turun kaupungin kanssa: tuotetaan Turun kaupungin käyttöön konkreettisia keinoja ohjata kaupunkilaisten käyttäytymistä ja liikkumista terveellisempään ja ilmastoystävällisempään suuntaan.

TUIMA: Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa 

TUIMA-hanke tuottaa maankäyttöön toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä käytännön ratkaisuja, joilla

 • vähennetään hiili- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä
 • vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja
 • vahvistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä.  

Hankkeessa tarkastellaan missä määrin asenteet, tausta ja mahdolliset rakenteelliset esteet vaikuttavat siihen, miten erityyppiset tuuppauskeinot onnistuvat ja riippuuko halukkuus alueellisista tai asenteellisista tekijöistä. Lisäksi tarkastellaan, miten johtamisella ja sääntelyllä voidaan tukea käyttäytymismuutoksen aikaansaamista ja ajallista jatkuvuutta. 

Hankkeen koordinaattori: Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus 
Muut konsortion osapuolet: Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto  
Kesto: 2021–2023 

Lue lisää TUIMA-hankkeesta Pellervon taloustutkimuksen sivuilta