Tutkimushankkeen rakenne

Ilmastotuuppaus-hankkeeseen kuuluu kahdeksan osatutkimusta eli työpakettia.
Hankkeen osatutkimukset

Johto ja koordinaatio (työpaketti 1)

Johdamme ja hallinnoimme tutkimushanketta sekä johdamme sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Paula Salo

Paula Salo

konsortion johtaja/psykologian professori, Turun yliopisto 029 450 3029

Kaisa Vuori

projektikoordinaattori, Turun yliopisto 050 517 9655

Tuuppausten yhteiskehittäminen sidosryhmien kanssa (työpaketti 2)

Rakennamme prosessin tuuppausten yhteiskehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin suomalaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Tätä prosessia käytetään kehittämään tuuppauksia, joilla tähdätään liikenteen ilmastopäästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen vahvistamiseen. Lisäksi parannamme tuuppaustutkimuksen metodologiaa ja vastaamme siihen kohdistuneeseen kritiikkiin.

Vetäjä:

Paula Salo

Paula Salo

konsortion johtaja/psykologian professori, Turun yliopisto 029 450 3029

Liikenteen tuuppaukset (työpaketti 3)

Arvioimme tuuppausten vaikutuksia liikenteeseen ja ympäristöön, laskemme niiden merkitystä kansallisiin liikenteen kasvihuonepäästöihin ja vertaamme tuuppausten vaikutuksia perinteisiin taloudellisiin ohjauskeinoihin paikallisella ja kansallisella tasolla.

Lue lisää liikennetuuppauksista

Vetäjä:

Marko Tainio

Marko Tainio

johtaja, SYKE 0295252127

Metsätuuppaukset (työpaketti 4)

Yhteiskehitämme ja toteutamme tuuppauksia, joilla muutetaan metsänomistajien ja metsäammattilaisten päätöksentekoa ja käyttäytymistä kohti ilmastoystävällistä metsänhoitoa. Lisäksi tutkimme, miten institutionaaliset syyt, arvot ja taustatekijät vaikuttavat tuuppausten vastaanottoon, sekä arvioimme tuuppausten tehoa suhteessa muihin ohjauskeinoihin.

Lue lisää metsätuuppauksista

Vetäjä:

Olli-Pekka Ruuskanen

Olli-Pekka Ruuskanen

tutkimusjohtaja, PTT 0406415732

Taloudellisten vaikutusten arviointi (työpaketti 5)

Mallinnamme nykyisten ilmastotoimien tehokkuus ja vaikutukset tulonjakoon ja hyvinvointiin. Tätä tietoa käytetään myös hankkeessa kehitettyjen tuuppaustoimien vaikutusten ja tehokkuuden arviointiin.

Vetäjä:

Juha Honkatukia

Juha Honkatukia

tutkimuspäällikkö, THL 029 524 6011

Eettinen arviointi (työpaketti 6)

Arvioimme tuuppaustoimia eettisestä näkökulmasta, muodostetaan kriteerit eettisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäville ilmastotuuppauksille ja varmistetaan, että tutkimustyön aikana kehitettävät tuuppaukset ovat eettisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä.

Tutustu politiikkasuositukseen:
Eettisesti kestävillä tuuppauksilla kohti ilmastoviisasta toimintaa

Vetäjä:

Helena Siipi

dosentti, Turun yliopisto 0294503054

Terveysvaikutusten arviointi (työpaketti 7)

Arvioimme, miten eri tavat kulkea koulu- ja työmatkat vaikuttavat fyysiseen terveyteen ja toisaalta altistumiseen saasteille ja melulle. Lisäksi mallinnamme tuuppaustoimien vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin väestötasolla ja verrataan niitä muihin ohjauskeinoihin.

Vetäjä:

Timo Lanki

professori, Itä-Suomen yliopisto 050 470 4928

Vuorovaikutus ja viestintä (työpaketti 8)

Tuemme tutkimushankkeen ulkoista ja sisäistä viestintää. Yhdessä osahankkeiden kanssa rakennamme toimivaa sidosryhmäyhteistyötä ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Vetäjä:

Saija Järvimäki

Saija Järvimäki

Hankkeen vuorovaikutusvastaava, THL 029 524 7632

Yhteystiedot

Kaikki yhteystiedot
Tietoa hankkeesta