Ilmastotuuppausten etiikka – mitä on otettava huomioon?

UUTINEN

Hiljattain julkaistussa tieteellisessä artikkelissaan CLIMATE NUDGEN tutkijat Helena Siipi ja Polaris Koi pohtivat ilmastotuuppausten etiikkaa ja eettistä arviointia. He huomauttavat, että ilmastotuuppaukset eroavat muunlaisista tuuppauksista eettisesti. Esimerkiksi ilmastotuuppaukset eivät välttämättä hyödytä suoraan tuupattavaa itseään.

Artikkelissa kirjoittajat hahmottelevat kuusi moraalisesti merkityksellistä ilmastotuuppausten piirrettä, jotka on otettava huomioon tuuppausten suunnittelussa. Näitä ovat:

  • oikeutus tuuppauksille jotka eivät hyödytä suoraan tuupattavaa itseään
  • ilmastonmuutoksen kieltäjien huomioonottaminen
  • läpinäkyvyys
  • tieto siitä, mikä on paras tai oikea käyttäytymistapa
  • oikeudenmukaisuuden kysymykset
  • ja ovatko tuuppaukset riittävän tehokkaita ja luotettavia ilmastopolitiikan välineiksi

Eettisiä tekijöitä on punnittava suhteessa toisiinsa

Helena Siipi ja Polaris Koi katsovat, että ilmastotuuppausten eettisessä arvioinnissa nämä kaikki tekijät on huomioitava, kuten myös ne, jotka koskevat kaikkia tuuppauksia – esimerkiksi valinnanvapauden kysymykset. Kuitenkin käytännössä eettiset näkökohdat ovat usein ristiriidassa toistensa kanssa. Esimerkiksi läpinäkyvyyden lisääminen voi heikentää tuuppauksen tehoa, tai ilmastodenialistien huomioiminen voi olla vastoin globaalin oikeudenmukaisuuden pyrkimystä.

”Tämän vuoksi tuuppausten eettinen arviointi edellyttää eettisten tekijöiden punnintaa suhteessa toisiiinsa”, he sanovat.

Kirjoittajat korostavat, että heidän pyrkimyksensä ei ole väittää, että ilmastotuuppaukset olisivat moraalisesti ongelmallisempia kuin muut tuuppaukset. ”Päinvastoin, uskomme että ilmastotuuppaukset voivat olla tehokas ja kiinnostava väline lisätä ilmastoystävällistä käyttäytymistä. Mutta silti tuuppausten herättämien eettisten kysymysten tunnistamisen tulisi olla osa niiden suunnittelutyötä.”

Koko artikkeli luettavissa täällä:

https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/ethics-of-climate-nudges-central-issues-for-applying-choice-architecture-interventions-to-climate-policy/391FB8DEB2C42967EA89D222A38C9B40