CLIMATE NUDGE: Ilmastotuuppaus – enemmän työmatkaliikuntaa, vähemmän päästöjä

Tuuppauksilla helpotetaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään terveyden ja ympäristön kannalta parempia valintoja, kuitenkin valinnanvapaus säilyttäen. Ilmastotuuppaus-hankkeessa (CLIMATE NUDGE) tuuppausta sovelletaan ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Tuuppaus (eng. nudge) on käyttäytymistieteellinen menetelmä, jota voidaan käyttää hyödyksi ympäristönsuunnittelussa. Tuuppaukset ovat osa niin kutsuttua valinta-arkkitehtuuria. Esimerkiksi tutkimuksien mukaan ihmiset valitsevat lautaselleen lounaslinjastolta enemmän salaattia ja kasviksia, jos ne ovat linjastossa ensimmäisiä tarjolla olevia ruokia

Ilmastotuuppaus-hankkeessa halutaan kehittää sellaisia tuuppauksia, jotka tekevät vaikkapa työmatkapyöräilyn aloittamisesta helpompaa ja houkuttelevampaa. Tavoitteenamme on hyödyntää nudge-ajattelua edistämään yksiköiden ja yhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen terveellisesti, oikeudenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Kehitämme tuuppauksia yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta saamme jatkuvaa palautetta siitä, mitkä keinot eivät ole toimivia tai tarkoitukseen sopivia. Arvioimme tuuppaustoimia eettisyyden kannalta sekä tuuppausten terveys- ja hyvinvointivaikutuksia hankkeen aikana.

Tuupaten kohti työmatkaliikuntaa

Tähtäämme hankkeessa liikenteen päästöjen vähentämiseen tuuppaamalla ihmisiä lisäämään työ- ja koulumatkaliikuntaa. Suomessa 21 % kasvihuonekaasujen päästöistä syntyy liikenteestä. Autoliikenne synnyttää myös mm. ilmansaasteita ja meluhaittoja, joilla on tutkitusti vaikutus yksikön hyvinvointiin ja terveyteen. Työmatkojen käveleminen tai pyörällä taittaminen lisää fyysistä aktiivisuutta, jolla on positiivisia vaikutuksia ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

Hiilinielujen hoito helpommaksi tuuppauksilla

Metsät ja suoalueet ovat suurimpia maanpäälisiä hiilinieluja ja niillä on tärkeä ilmastonmuutoksen hidastamista tukeva rooli. Metsänomistajat ovat joutuvat tekemään vaikeita valintoja ilmastonmuutoksen seurausten ja nopean etenemisen edessä, kun hiilinielujen merkityksestä kasvihuonekaasujen sitojana on saatu tutkimustietoja ja niiden merkitystä on alettu korostaa julkisessa keskustelussa. Tutkimme, voidaanko heidän työtään tehdä helpommaksi ja vähemmän kuormittavaksi ilmastotuuppausten avulla. Yhdessä metsäalan järjestöjen avulla suunnittelemme ja testaamme tuuppaustoimia, joilla hiilinielujen optimointi voisi helpottua.

Tuuppaukset osaksi ilmastopolitiikkaa

Suunnitellut tuuppaukset testataan aluksi valikoitujen ryhmien kanssa. Tuuppaukset suunnitellaan kuitenkin niin, että ne ovat skaalattavissa myös laajemmiksi toimenpiteiksi jolloin niiden vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnässä kasvaa. Hankkeen aikana luodaan malleja, joiden avulla toimien tehoa laajassa skaalassa voidaan ennustaa. Hankkeessa testattuja tuuppauksia myös verrataan perinteisempiin käyttäytymistä ohjaaviin menetelmiin, kuten verotukseen.

Tutkimalla hankkeen kehittämiä ja testaamia ilmastotuuppauksia saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää poliittisen päätöksenteon tukena. Saadun aineiston avulla tehdään skenaarioita tuuppaustoimien vaikutuksista. Skenaariot ja mallit toimivat työkaluina ministeriryhmille antaen ehdotuksia ja tietoa siitä, miten ilmastopolitiikkaa voitaisiin koordinoida, kuinka paljon tuuppaustoimet kustantavat ja ovatko ne kustannustehokkaita. Skenaariot antavat näkymän tulevaan ja tuovat näin jatkuvuutta hankkeen tavoitteille.

CLIMATE NUDGE -konsortion muodostavat Turun yliopisto, Pellervon taloustutkimusseura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos ja Suomen ympäristökeskus.

Kirjoitus on julkaistu Strategisen tutkimuksen blogissa 18.2.2021